Klachten

Een klant die ontevreden is over de geboden diensten staat het vrij om een klacht in te dienen.

Wat verstaan we onder een klacht?

Een klacht is een uiting van ontevredenheid, misgenoegen met betrekking tot de dienstverlening.
Onder een klacht wordt dus alles verstaan wat een uiting is van ontevredenheid van de klant, of dit nu als terecht of onterecht wordt ervaren. Het uiteindelijke doel is immers een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bieden maar ook een zo’n prettig mogelijk werkklimaat te realiseren. Indien er aanleiding toe is worden er verbeteracties ingevoerd.

Klachtafhandeling

Indien een klant een klacht heeft dan kan hij/zij deze klacht mondeling of schriftelijk kenbaar maken. In overleg zal Kdv BijLili de klacht op een voor beiden bevredigende wijze afhandelen. Indien de klant vindt dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld of we er samen niet uitkomen, kan een geschil vanaf januari 2016 worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. Bij het klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling en mediation.

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staat de aansluiting bij de Geschillencommissie van Kdv BijLili geregistreerd.

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
T: 070-3105310
F: 070-3658814